Privatumo politika

Atnaujinta 2020 m. lapkričio 15

Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per muvon.lt internetinę svetainę pateikia bendrovei savo asmens duomenis.
Muvon pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.
Tvarkydami asmens duomenis muvon vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. 

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:

Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Renkami duomenys: Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, gyvenamasis adresas, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija. Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite mums tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakant prekes, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais. 

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugojami?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 2 metus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis kai jie yra netikslūs, prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (tokiu atveju negalėsite įsigyti mūsų prekių). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu [email protected]. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia muvon gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. 

Privatumo politikos keitimas

Muvon turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus muvon praneša tinklapyje.

Kontaktai

Parduotuvės valdytojas: Jolanta Klišonytė-Petrauskė

Individualios veiklos pažymėjimo kodas: 1011376

El. paštas: [email protected]